Third Coast Terminals 现有反应器列表

反应器容量 材质 最高温度 真空度 最高压力 (psi) 现状
加仑 立方米   °F °C      
400 1.5 304SS 320 160 全真空 15 运行中
1300 4.9 304SS 320 160 全真空 15 运行中
2000 7.7 316SS 320 160 全真空 88 管道连接中
2600 9.8 304SS 320 160 全真空 15 运行中
4200 15.8 304SS 320 160 全真空 64 管道连接中
11200 41.6 316L SS 345 174 全真空 35 2016年四季度
11200 41.6 304SS 345 174 全真空 35 2016年四季度
27000 102.2 304SS 170 77 常压 常压 运行中代工生产化学品种类

  • 酯类
  • 酰胺类
  • 胺类
  • 氧化胺类
  • 咪唑类
  • 季胺盐类
  • 甜菜碱两亲表面活性剂类
  • 聚酰胺的预聚物
  • 更多的反应产物请与我们联系